PROIZVODI

K racva ED Tech 40 x 40

K racva ED Tech 40 x 40 1

VP cena: 154,00 dinara
 
01. KANALIZACIJA » 01.01 Wavin ED Tech - SAMOGASIVA
Glavna karakteristika sistema Wavin ED Tech je mogućnost naglavnog spajanja. Sve cevi i spojni­ce imaju muf sa gumenom zaptivkom tako da je dovoljno kraj jedne cevi utisnuti u muf neke spoj­nice ili druge cevi čime je spajanje završeno.
Jednostavan način isključivo ručnog spajanja omogućava brzo spajanje čak i cevi različitih siste­ma.
Jednostavnost montaže i debljine Wavin ED Tech cevi i spojnica u potpunosi otklanja potrebu up­trebe lepka, gitova ili specifične opreme.
Wavin ED Tech spojnice se proizvode presova­njem, a dužina izdanka jednaka je dubini mufa po standardu EN 1451.
Zaptivke koje sadrže cevi su od elastomernog materijala koji, i u graničnim uslovima, osigura­va besprekornu nepropusnost i trajnost. Zaptivke imaju istu otpornosti na hemijske agense i visoke temperature kao i polipropilen.Ako cevi i spojnice u normalnim uslovima monta­že dođu u dodir s peskom, prašinom i zdrobljenim kamenom, zaptivka se može izvaditi iz ležišta, oči­stiti i ponovo postaviti u ležište čime se osigurava­ju optimalni uslovi čistoće i ispravnog delovanja.
Specifični profil s «izdankom» omogućava jedno­stavno i sigurno umetanje zaptivke.
Sve zaptivke sistema Wavin ED Tech nose nemač­ku oznaku kvaliteta PA-I.
Specifični oblik zaptivke uspešno kompenzuje odstupanje cevi od ose do 4°, pri čemu je i dalje osigurana besprekorna zaptivenost, odnosno ne­propusnost
Proizvođač: WAVIN
Šifra proizvoda: 101000162


Poručivanje:

Datum izmene: 23. 01. 2018. godine