02. VODOVOD

02.02 Pocinkovani fiting - TITAN

1
Cep 1" - Titan

Cep 1" - Titan

Titan
2
Cep 2 1/2" - Titan

Cep 2 1/2" - Titan

Titan
3
Cep 2" - Titan

Cep 2" - Titan

Titan
4
Cep 3" - Titan

Cep 3" - Titan

Titan
5
Cep 6/4" - Titan

Cep 6/4" - Titan

Titan
6
Dupli nipl 3" - Titan

Dupli nipl 3" - Titan

Titan
7
Holender konus 1" - Titan

Holender konus 1" - Titan

Titan
8
Holender konus 1/2" - Titan

Holender konus 1/2" - Titan

Titan
9
Holender konus 2 1/2" - Titan

Holender konus 2 1/2" - Titan

Titan
10
Holender konus 2" - Titan

Holender konus 2" - Titan

Titan
11
Holender konus 3" - Titan

Holender konus 3" - Titan

Titan
12
Holender konus 3/4" - Titan

Holender konus 3/4" - Titan

Titan
13
Holender konus 5/4" - Titan

Holender konus 5/4" - Titan

Titan
14
Holender konus 6/4" - Titan

Holender konus 6/4" - Titan

Titan
15
Holender ravni 1" - Titan

Holender ravni 1" - Titan

Titan
16
Holender ravni 1/2" - Titan

Holender ravni 1/2" - Titan

Titan
17
Holender ravni 2 1/2"  - Titan

Holender ravni 2 1/2" - Titan

Titan
18
Holender ravni 3/4" - Titan

Holender ravni 3/4" - Titan

Titan
19
Holender ravni 5/4" - Titan

Holender ravni 5/4" - Titan

Titan
20
Holender ravni 6/4" - Titan

Holender ravni 6/4" - Titan

Titan
21
Koleno 1/2" br.1 - Titan

Koleno 1/2" br.1 - Titan

Titan
22
Koleno 2 1/2" - Titan

Koleno 2 1/2" - Titan

Titan
23
Koleno 3" - Titan

Koleno 3" - Titan

Titan
24
Koleno 6/4"  - Titan

Koleno 6/4" - Titan

Titan
25
Koleno 6/4" br.1 - Titan

Koleno 6/4" br.1 - Titan

Titan
26
Krst 1" - Titan

Krst 1" - Titan

Titan
27
Muf 1" - Titan

Muf 1" - Titan

Titan
28
Muf 1/2" - Titan

Muf 1/2" - Titan

Titan
29
Muf 2 1/2" - Titan

Muf 2 1/2" - Titan

Titan
30
Muf 3" - Titan

Muf 3" - Titan

Titan
31
Muf 4 - Titan

Muf 4 - Titan

Titan
32
Muf 5/4" - Titan

Muf 5/4" - Titan

Titan
33
Muf 6/4"- Titan

Muf 6/4"- Titan

Titan
34
Redukcija 1" x 1/2" - Titan

Redukcija 1" x 1/2" - Titan

Titan
35
Redukcija 2 1/2" x 1" - Titan

Redukcija 2 1/2" x 1" - Titan

Titan
36
Redukcija 2 1/2" x 2" - Titan

Redukcija 2 1/2" x 2" - Titan

Titan
37
Redukcija 2 1/2" x 5/4" - Titan

Redukcija 2 1/2" x 5/4" - Titan

Titan
38
Redukcija 2 1/2" x 6/4" - Titan

Redukcija 2 1/2" x 6/4" - Titan

Titan
39
Redukcija 2" x 1/2" - Titan

Redukcija 2" x 1/2" - Titan

Titan
40
Redukcija 2" x 3/4" - Titan

Redukcija 2" x 3/4" - Titan

Titan
41
Redukcija 2" x 5/4" - Titan

Redukcija 2" x 5/4" - Titan

Titan
42
Redukcija 3" x 2" - Titan

Redukcija 3" x 2" - Titan

Titan
43
Redukcija 3" x 5/4" - Titan

Redukcija 3" x 5/4" - Titan

Titan
44
Redukcija 3" x 6/4" - Titan

Redukcija 3" x 6/4" - Titan

Titan
45
Redukcija 4 x 3 - Titan

Redukcija 4 x 3 - Titan

Titan
46
Redukcija 5/4" x 1/2"  - Titan

Redukcija 5/4" x 1/2" - Titan

Titan
47
Redukcija 6/4" x 1" - Titan

Redukcija 6/4" x 1" - Titan

Titan
48
Redukcija 6/4" x 1/2"  - Titan

Redukcija 6/4" x 1/2" - Titan

Titan
49
Redukcija 6/4" x 3/4"  - Titan

Redukcija 6/4" x 3/4" - Titan

Titan
50
Testik 1" - Titan

Testik 1" - Titan

Titan
51
Testik 1/2" - Titan

Testik 1/2" - Titan

Titan
52
Testik 2 1/2" - Titan

Testik 2 1/2" - Titan

Titan
53
Testik 3" - Titan

Testik 3" - Titan

Titan
54
Testik 3/4 - Titan

Testik 3/4 - Titan

Titan
55
Testik 4" - Titan

Testik 4" - Titan

Titan
56
Testik 5/4" - Titan

Testik 5/4" - Titan

Titan
57
Testik redukovani 1" x 3/4" - Titan

Testik redukovani 1" x 3/4" - Titan

Titan
58
Testik redukovani 3/4" x 1/2" - Titan

Testik redukovani 3/4" x 1/2" - Titan

Titan
59
Zaobilazni luk 1/2" - Titan

Zaobilazni luk 1/2" - Titan

Titan
60
Zaobilazni luk 3/4" - Titan

Zaobilazni luk 3/4" - Titan

Titan

FOLLOW US